Adatkezelési Tájékoztató – Cookie-k alkalmazása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató – Cookie-k alkalmazása

 

Hatályos: 2023.08.16-tól

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR – általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

kidea Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő címe

 

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@kideaweb.com 

telefon

+36 30 195-5398

honlap

https://www.kideaweb.com/ 

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

A kezelt adatok

Funkcionális sütik

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
időtartama

Cookie-azonosító

IP cím

dátum, időpont, valamint a weboldalon végzett tevékenységek

A weboldal alapvető működésének biztosítása, a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása

Jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)

Ideiglenes cookie-k – az adott böngészési munkamenet időtartamáig maradnak a felhasználó eszközén, azután törlődnek. 

Állandó cookie-k – egészen addig maradnak a felhasználó eszközén, amíg manuálisan ki nem törli őket. (az egyes sütik pontos lejáratáról a böngészési adatokban tájékozódhat az érintett)

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása: 

Érintett

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, Pozsony 821 08, Szlovákia Tárhelyszolgáltató

22Media s.r.o., Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárom, Szlovákia, weboldal fejlesztője

Piwik PRO SA ul. św. Antoniego 2/4

50-073 Wrocław Lengyelország, weboldal analitikák

Címzettek

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik: 

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

 

Közös adatkezelés történik: 

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A weboldalon tárolt személyes adatokhoz a tulajdonosokon kívül kizárólag a szoftverfejlesztéssel foglalkozó, az adatbázisért felelős munkatárs/partner fér hozzá.

Adatbiztonsági intézkedés

Titkosítás a felhasználói jelszavak tekintetében

A felhasználó adatok kereskedelmi célokkal nem kerülnek felhasználásra

A szerver alkalmazás és a kliensek között https alapú titkosított kommunikáció alkalmazása, SSL tanúsítvány

Európai adatközpont használata

Az alkalmazásban tárolt személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik félnek

Az Érintett jogai: 

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog – Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog – Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog – Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Tiltakozáshoz való jog – Amennyiben a jogalap jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik, az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlését

Korlátozáshoz való jog – Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

Adathordozhatósághoz való jog – Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog – Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott.

Analitikai sütik

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
időtartama

Cookie-azonosító

IP cím

dátum, időpont, valamint a weboldalon végzett tevékenységek

A látogatók oldalhasználati szokásainak elemzése, statisztikai információk biztosítása, a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitika.

Az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

Ideiglenes cookie-k – az adott böngészési munkamenet időtartamáig maradnak a felhasználó eszközén, azután törlődnek. 

Állandó cookie-k – egészen addig maradnak a felhasználó eszközén, amíg manuálisan ki nem törli őket. (az egyes sütik pontos lejáratáról a böngészési adatokban tájékozódhat az érintett)

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása: 

Érintett

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, Pozsony 821 08, Szlovákia  , Tárhelyszolgáltató

22Media s.r.o., Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárom, Szlovákia, weboldal fejlesztője

Piwik PRO SA ul. św. Antoniego 2/4 50-073 Wrocław Lengyelország, weboldal analitikák

Címzettek

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik: 

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

 

Közös adatkezelés történik: 

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A weboldalon tárolt személyes adatokhoz a tulajdonosokon kívül kizárólag a szoftverfejlesztéssel foglalkozó, az adatbázisért felelős munkatárs/partner fér hozzá.

Adatbiztonsági intézkedés

Titkosítás a felhasználói jelszavak tekintetében

A felhasználó adatok kereskedelmi célokkal nem kerülnek felhasználásra

A szerver alkalmazás és a kliensek között https alapú titkosított kommunikáció alkalmazása, SSL tanúsítvány

Európai adatközpont használata

Az alkalmazásban tárolt személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik félnek

Az Érintett jogai: 

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog – Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog – Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog – Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Törléshez, elfeledtetéshez való jog – Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik

Hozzájárulás visszavonása – Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg

Korlátozáshoz való jog – Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

Adathordozhatósághoz való jog – Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog – Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott

Érintetti jogok gyakorlása

 

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Panasz benyújtása

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

 

Név 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

 

Bírósági jogorvoslat

 

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Mi a cookie?

A cookie-k kis méretű, betűket és számokat, központozást és egyéb, technikai karaktereket tartalmazó fájlok, amelyek egyes weboldalak látogatásakor kerülnek tárolásra eszközén (számítógép, mobiltelefon, tablet, okos TV stb.). Ezek olyan, a weboldalak felhasználását segítő informatikai adatok, melyeket a webszerver küld a felhasználó böngészőjének, a felhasználó eszközén tárolódnak, és a böngésző visszaküldi a szervernek minden az afelé irányított kérés alkalmával. Nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, kémprogramokat és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz sem.

 

A cookie-k általában a következőket tartalmazzák: domainnevet, amire érvényes, a tárolási időtartamot és a tárolt értéket. Többek között a felhasználó eszközének és böngészőjének felismerését teszi lehetővé, így a látogató igényeihez igazított tartalom megjelenését, illetve az alapvető böngészési funkciókat, – pl. összefüggő munkamenetek biztosítása – segítik elő. A felhasználó anonimitása mellett látogatottsági statisztikák elkészítését is támogatják.

 

A cookiek-ban nem tárolunk személyes azonosításra alkalmas adatokat, de a felhasználói élmény növelése érdekében használunk olyan, titkosított információkat, amelyek azokból származnak. Például segítenek nekünk a hibák beazonosításában és megoldásában, vagy abban, hogy meg tudjuk határozni azon érdekes, kapcsolódó termékek körét, amelyekre szeretnénk felhívni figyelmét a honlapunk böngészése során.

 

A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k, valamint az anonim látogatottsági statisztikákat támogató sütik már az első látogatás során betöltődnek. Ezt a felhasználó nem tudja befolyásolni. 

 

A felhasználói élmény növelése és a marketing tevékenység érdekében alkalmazott sütik csak a cookie értesítő „dobozban” megadható hozzájárulás után töltődnek be. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható a böngésző vagy a weboldal láblécében található hivatkozás segítségével, vagy a “cookieconsent_status” törlésével.

 

Amennyiben a későbbiekben mégis valamilyen űrlapon – kifejezett hozzájárulásával – kapcsolatba lép velünk egy olyan weboldalunkon, ahol cookie-kat használunk, előfordulhat, hogy az űrlap megelőzését követően tett weboldallátogatásainak adatait ezen cookie-k segítségével megismerjük. Ez a felhasználói élmény növelése érdekében történik.

 

Abban az esetben, ha elfogadta a cookie tájékoztatót a weboldalainkon, a tájékoztató mindaddig nem jelenik meg újra, ameddig a böngésző vagy a weboldal láblécében található hivatkozás segítségével nem törli a “cookieconsent_status” cookie-t.

 

Amennyiben Ön úgy döntene, hogy korlátozná, blokkolná vagy törölné egy weboldal által alkalmazott cookiek-at, akkor ezt a böngészője segítségével megteheti. Mivel minden böngésző különböző, a cookiek-kal kapcsolatos beállítások megváltoztatásáról tájékozódjon az Ön által használt program Súgó menüjében (vagy mobiltelefonjának használati útmutatójából).

 

Az alkalmazott sütik:

Cookie neve

Cookie típusa

Cookie szolgáltató

Adatkezelés időtartama

Cookie célja

_pk_ses.

Funkcionális

www.kideaweb.com – Piwik PRO

A munkamenet végéig

egyedi munkamenet-azonosító tárolás

_pk_id.

Analitikai

www.kideaweb.com – Piwik PRO

A munkamenet végéig

egyedi felhasználói azonosító tárolás

ppms_privacy_

Analitikai

www.kideaweb.com – Piwik PRO

1 év

hozzájárulás kezelés