Adatkezelési Tájékoztató – Weboldal

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelés – Kapcsolatfelvétel 

 Hatályos: 2023.08.16-tól

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR – általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:


Az adatkezelő


Az adatkezelő neve

 

kidea Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő címe

 

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@kideaweb.com 

telefon

+36 30 195-5398

honlap

https://www.kideaweb.com/ 

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

A kezelt adatok


A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
időtartama

a küldő neve, telefonszáma, e-mail címe, a dátum értékek és más időpont adatok, valamint az üzenetben megadott egyéb személyes adatok és információk

Kapcsolatfelvétel és az üzleti folyamathoz tartozó kommunikáció biztosítása elektronikus levelezés útján

Az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

A kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb 1 év, az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén azonnal törüljük az adatokat.


Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem


Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.


A kezelt személyes adatok forrása: 

Érintett


Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, Pozsony 821 08, Szlovákia, Tárhelyszolgáltató

22Media s.r.o., Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárom, Szlovákia, weboldal fejlesztője

Google WorksSpace, Google Information Technology Services Ltd. (Hungary), 1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A. levelezés szolgáltatás biztosítása, és az elektronikus levelek, dokumentumok tárolását biztosító szervezet Magyarországi fiókja

Címzettek

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik: 

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

 

Közös adatkezelés történik: 

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns


Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A weboldalon tárolt személyes adatokhoz a tulajdonosokon kívül kizárólag a szoftverfejlesztéssel foglalkozó, az adatbázisért felelős munkatárs/partner fér hozzá.

Adatbiztonsági intézkedés

Titkosítás a felhasználói jelszavak tekintetében

A felhasználó adatok kereskedelmi célokkal nem kerülnek felhasználásra

A szerver alkalmazás és a kliensek között https alapú titkosított kommunikáció alkalmazása, SSL tanúsítvány

Európai adatközpont használata

Az alkalmazásban tárolt személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik félnek


Az Érintett jogai: 

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog – Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog – Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog – Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Törléshez, elfeledtetéshez való jog – Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik

Hozzájárulás visszavonása – Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg

Korlátozáshoz való jog – Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

Adathordozhatósághoz való jog – Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog – Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott

Érintetti jogok gyakorlása


Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.


Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Panasz benyújtása


Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:


Név 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

Bírósági jogorvoslat


A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.


Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.


Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.